แสดงเอกสารทั่วไปทั้งหมด

  ลำดับ
  หัวข้อ เอกสาร
  ประเภท
  วันที่โพสต์
  ดาวน์โหลด
  1
  คู่มือการเตรียมตัว ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด 19
  เอกสารทั่วไป
  08 มิ.ย. 2564
  2
  E-News ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน มี.ค 2564 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ม EEC ภาคตะวันออก
  เอกสารทั่วไป
  30 เม.ย. 2564
  3
  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  เอกสารทั่วไป
  15 มี.ค. 2564
  4
  E-News ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน ธ.ค 2563 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ม EEC ภาคตะวันออก
  เอกสารทั่วไป
  02 ก.พ. 2564
  5
  รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  เอกสารทั่วไป
  19 ม.ค. 2564
  6
  รูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2563
  เอกสารทั่วไป
  11 ม.ค. 2564
  7
  คู่มือการใช้งานระบบ E-Doc สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6
  เอกสารทั่วไป
  05 ม.ค. 2564
  8
  เอกสารระบบ E-Doc สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6
  เอกสารทั่วไป
  05 ม.ค. 2564
  9
  สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง ผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ปี งบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)
  เอกสารทั่วไป
  18 ธ.ค. 2563
  10
  แนวทางตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตสุขภาพที่ 6
  เอกสารทั่วไป
  18 ธ.ค. 2563
  11
  แนวทางปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ
  เอกสารทั่วไป
  09 ธ.ค. 2563
  12
  รายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
  เอกสารทั่วไป
  03 ธ.ค. 2563
  13
  E-News ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือน ก.ย 2563 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ม EEC ภาคตะวันออก
  เอกสารทั่วไป
  04 พ.ย. 2563
  14
  ฐานข้อมูลมาตฐาน รหัส ICD-10-TM 2016 Update [30/10/2018]
  เอกสารทั่วไป
  22 ต.ค. 2563
  15
  คู่มือเบื้องต้น สำหรับตรวจสอบอาการเสียที่พบบ่อยของคอมพิวเตอร์ และวิธีการแก้ไข
  เอกสารทั่วไป
  14 ต.ค. 2563
  16
  Font Thai Saraban ประจำเครื่อง Office
  เอกสารทั่วไป
  06 ต.ค. 2563
  17
  E-News ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน ส.ค 2563 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ม EEC ภาคตะวันออก
  เอกสารทั่วไป
  24 ก.ย. 2563
  18
  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  เอกสารทั่วไป
  21 ก.ย. 2563
  19
  หนังสือสำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข 2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
  เอกสารทั่วไป
  24 ส.ค. 2563
  20
  ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
  เอกสารทั่วไป
  22 ก.ค. 2563
  21
  E-News ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค 2563 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ม EEC ภาคตะวันออก
  เอกสารทั่วไป
  16 มิ.ย. 2563
  22
  รายชื่อโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 6 ที่เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
  เอกสารทั่วไป
  08 มิ.ย. 2563
  23
  สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC กระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (แก้ไขครั้งที่ 1)
  เอกสารทั่วไป
  02 มิ.ย. 2563
  24
  สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC กระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  เอกสารทั่วไป
  02 มิ.ย. 2563
  25
  คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
  เอกสารทั่วไป
  21 พ.ค. 2563
  26
  การให้รหัส Corona Virus Disease (Update รหัส COVID 19 )
  เอกสารทั่วไป
  12 พ.ค. 2563
  27
  สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน (คู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชน)
  เอกสารทั่วไป
  08 พ.ค. 2563
  28
  รายละเอียดตัวชี้วัด KPI กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขครั้งที่ 2)
  เอกสารทั่วไป
  27 เม.ย. 2563
  29
  การให้รหัส Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  เอกสารทั่วไป
  30 มี.ค. 2563
  30
  E-News ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน ก.พ 2563 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ม EEC ภาคตะวันออก
  เอกสารทั่วไป
  23 มี.ค. 2563
  31
  คู่มือผู้ใช้สิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  เอกสารทั่วไป
  08 ม.ค. 2563
  32
  รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563
  เอกสารทั่วไป
  05 พ.ย. 2562
  33
  เอกสาร Slide ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 8 ปี 2562 (8 ตุลาคม 2562) ณ ห้องประชุมอุทัยสุดสุข สป. จ.นนทบุรี
  เอกสารทั่วไป
  09 ต.ค. 2562
  34
  กำหนดการหมอชวนวิ่ง 2019 (วันที่ 8 กันยายน 2562) ณ บริเวณลานหน้าวิหารเซียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  เอกสารทั่วไป
  05 ก.ย. 2562
  35
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  เอกสารทั่วไป
  23 ส.ค. 2562
  36
  คู่มือการ Upload เอกสาร / ผลงาน ขึ้นเว็บไซต์ ระบบกำกับติดตามและประเมินผล เขตสุขภาพที่ 6 (สำหรับ User)
  เอกสารทั่วไป
  23 ก.ค. 2562
  37
  ไฟล์ Logo เขตสุขภาพที่ 6
  เอกสารทั่วไป
  03 ก.ค. 2562
  38
  Logo ประชุมวิชาการกระทรวง ปี 2562
  เอกสารทั่วไป
  02 ก.ค. 2562
  39
  รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 6
  เอกสารทั่วไป
  06 มิ.ย. 2562
  40
  คู่มือผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  เอกสารทั่วไป
  07 พ.ค. 2562
  41
  คู่มือการ Upload เอกสารขึ้นเว็บไซต์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 สำหรับ User
  เอกสารทั่วไป
  14 มี.ค. 2562
  42
  คู่มือการรายงานผลตัวชี้วัด KPI ปี 2562 ในระบบ Health KPI
  เอกสารทั่วไป
  13 มี.ค. 2562
  43
  สรปุผลการดำเนินงานการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6 เดือน - 2 ปี (ข้อมูล ณ 22 ม.ค 2562 โดย : ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี)
  เอกสารทั่วไป
  28 ม.ค. 2562
  44
  สรปุผลการดำเนินงานการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6 เดือน - 2 ปี (โดย : ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี)
  เอกสารทั่วไป
  14 ม.ค. 2562
  45
  ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 (งาน CIO)
  เอกสารทั่วไป
  03 ต.ค. 2561
  46
  Power Point นำเสนอ รพ.สต.ติดดาว จ.ปราจีนบุรี
  เอกสารทั่วไป
  04 ก.ย. 2561
  47
  Power Point นำเสนอ รพ.สต.ติดดาว จ.สระแก้ว
  เอกสารทั่วไป
  04 ก.ย. 2561
  48
  ตารางคำนวนอายุขัยเฉลี่ย (อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด)
  เอกสารทั่วไป
  23 ก.ค. 2561
  49
  ไฟล์นำเสนอ คตป.เขตสุขภาพที่ 6 20 มีนาคม 2561 (อุบัติเหตุทางถนน)
  เอกสารทั่วไป
  19 มี.ค. 2561
  50
  ไฟล์นำเสนอ คตป.เขตสุขภาพที่ 6 20 มีนาคม 2561 (แรงงานต่างด้าว)
  เอกสารทั่วไป
  19 มี.ค. 2561
  51
  รายชื่อ คตป.เขตสุขภาพที่ 6 20 มีนาคม 2561
  เอกสารทั่วไป
  19 มี.ค. 2561
  52
  กำหนดการ คตป.เขตสุขภาพที่ 6 20 มีนาคม 2561
  เอกสารทั่วไป
  19 มี.ค. 2561
  53
  ไฟล์นำเสนอ คตป.เขตสุขภาพที่ 6 20 มีนาคม 2561 (PP กลุ่มวัย)
  เอกสารทั่วไป
  19 มี.ค. 2561
  54
  ไฟล์นำเสนอ คตป.เขตสุขภาพที่ 6 20 มีนาคม 2561 (คลินิคหมอครอบครัว)
  เอกสารทั่วไป
  19 มี.ค. 2561
  55
  เอกสารรับตรวจ คตป.เขตสุขภาพที่ 6 20 มีนาคม 2561 ( ฉบับรวม เขต 6 คตป.)
  เอกสารทั่วไป
  19 มี.ค. 2561
  56
  เอกสารทั้งหมด รับ รมว. ครม สัญจร (5 ก.พ 2561)
  เอกสารทั่วไป
  05 ก.พ. 2561
  57
  Slide 3 คณะ สรุปการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2561 (26 ม.ค 61 ณ. รพ.ชลบุรี)
  เอกสารทั่วไป
  26 ม.ค. 2561
  58
  Thai Sarabun ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
  เอกสารทั่วไป
  02 พ.ย. 2560
  59
  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  เอกสารทั่วไป
  02 พ.ย. 2560
  60
  แนวทางการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี 2651 (โดย : นพ.สุเทพ เพชรมาก 9/9/2560)
  เอกสารทั่วไป
  09 ต.ค. 2560
  61
  Logo สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 (ไฟล์ภาพ PNG ขนาดใหญ่)
  เอกสารทั่วไป
  18 ก.ค. 2560
  62
  Slide สรุปผลรับตรวจราชการ รอบ 2 รวม 4 คณะ (วันที่ 7 ก.ค 2560 รพ.ชลบุรี)
  เอกสารทั่วไป
  07 ก.ค. 2560
  63
  ไฟล์เอกสาร รายละเอียด กำหนดการ การประชุมวิชาการเขตฯ แบบฟอร์ม เอกสารประกอบการประชุม และคำสั่งคณะทำงานฯ
  เอกสารทั่วไป
  06 ก.ค. 2560
  64
  เล่มเอกสารรับตรวจราชการ รอบ 2/2560 วันที่ 5-7 กรกฏาคม 2560 ณ. จังหวัดชลบุรี
  เอกสารทั่วไป
  05 ก.ค. 2560
  65
  กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2520
  เอกสารทั่วไป
  20 มิ.ย. 2560
  66
  ไฟล์ SPOT VTR ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเขต 9-11 ส.ค 2560 จังหวัดชลบุรี
  เอกสารทั่วไป
  09 มิ.ย. 2560
  67
  ประชาสัมพันธ์ โครงการแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และใบหน้าผู้ป่วยปากแห่วงเพดานโหว่
  เอกสารทั่วไป
  08 มิ.ย. 2560
  68
  การปฏิรูประบบสาธารณสุข (MOPH 4.0) กระทรวงสาธารณสุข โดย : ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร
  เอกสารทั่วไป
  08 มิ.ย. 2560
  69
  คุ่มือ แสดงขั้นตอนการ เปิด-ปิด Windows Update (เพื่อป้องกัน Malware Wannacry)
  เอกสารทั่วไป
  04 มิ.ย. 2560
  70
  ข้อมูลพื้นฐานสถานะสุขภาพ และสภาพปัญหาของพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2559
  เอกสารทั่วไป
  26 พ.ค. 2560