Region 6 Health Provider : วิสัยทัศน์ Vision / พันธกิจ Mission เขตสุขภาพที่ 6


“ เขตสุขภาพสมรรถนะสูง การบริการมาตรฐานสากลทันสมัย และมีนวัตกรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดีพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ หนุนเสริมการพัฒนาภาคตะวันออกให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”

(1) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้เกิดการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาระบบสุขภาพ ของเขตสุขภาพที่ 6
(2) เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ในการรบูรณาการภารกิจสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองทางสุขภาพ สร้างระบบการจัดการสุขภาพของตนเอง ของชุมชน ให้เป็นชุมชนแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของสถานบริการทุกระดับให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความเป็นเลิส รองรับการพัฒนาภาคตะวันออก
(4) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอค์กรสาธารณสุขในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีสมรรถนะสูง ธรรมาภิบาล ทันสมัย และมีการคิดค้น สร้างสรรค์ นวัตกรรมสุขภาพ
(5) ส่งเสริมการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขรองรับการจัดบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเสริมสร้างความสุข ความมั่นคงชีวิต ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และการปฏิบัติงานเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน.

(1) การเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก เพื่อความฉลาดรู้ เห็นคุณค่าของสุขภาพดี ที่พึ่งตนเองทางสุขภาพ
(2) การพัฒนาการบริการทางการแพทย์สู่สากล และการเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการสุขภาพ
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนากำลังคนด้านการสาธารณสุข และการเสริมสร้างความสุข ถาคภูมิใจในหน้าที่ แก่บุคลากรทุกระดับ
(4) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการอภิบาลระบบสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ธรรมาภิบาล มีสมรรถนะสูง และทันสมัย
(5) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 และการพัฒนาตามยุทะศาสตร์ประเทศ 20 ปี.

(1) จังหวัด ชลบุรี
(2) จังหวัด ระยอง
(3) จังหวัด จันทบุรี
(4) จังหวัด ตราด
(5) จังหวัด สมุทปราการ
(6) จังหวัด ฉะเชิงเทรา
(7) จังหวัด ปราจีนบุรี
(8) จังหวัด สระแก้ว