22 มิถุนายน 2564   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม1 จำนวน 595 โดส ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม...  2
21 มิถุนายน 2564   ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019...  2
21 มิถุนายน 2564   กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ประจำประเทศไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้า...  2
21 มิถุนายน 2564   สรุปผลการตรวจราชและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด...  5
19 มิถุนายน 2564   ผตร. เขตสุขภาพที่ 6 เยี่ยมเสริมพลัง พี่เยี่ยมน้องโรงพยาบาลตราด...  4
18 มิถุนายน 2564   สสจ.สระแก้ว เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 8/2564 และออกหน่วยแพทย์ พอ.สว....  3
16 มิถุนายน 2564   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 1 จำนวน 1173 โดส ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง...  4
16 มิถุนายน 2564   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการปฏิบัติที่ดี(good practice) แห่งชาติ ปี 2564...  5
08 มิถุนายน 2564   สสจ.สระแก้ว จัดมหกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การบริโภคปลาดิบ...  6
08 มิถุนายน 2564   โรงพยาบาลชลบุรี พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิค-19 แอสตราเซเนกา แก่ประชาชน อายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เข็มแรก...  5
08 มิถุนายน 2564   อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์...  15
08 มิถุนายน 2564   ปราจีนบุรี Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด 19...  5
08 มิถุนายน 2564   นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์...  7
08 มิถุนายน 2564   ปราจีนบุรี รับมอบสิ่งสนับสนุน จาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม และคณะ...  5
07 มิถุนายน 2564   ผตร.เขตสุขภาพที่ 6 Kick Off เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19...  11
04 มิถุนายน 2564   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดโครงการประชุมเรื่อง "การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...  17
04 มิถุนายน 2564   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดกิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา ใน "สวนแห่งความสุข by SCG"...  5
02 มิถุนายน 2564   สสจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคัดกรองคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา...  6
02 มิถุนายน 2564   สสจ.สระแก้ว ประชุมคณะทำงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 35/2564...  7
29 พฤษภาคม 2564   การตรวจเยี่ยมประชุมแผนการควบคุมโรคและการฉีดวัคซีน COVID-19 เขตสุขภาพที่ 6...  8
24 พฤษภาคม 2564   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน อายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง...  9
20 พฤษภาคม 2564   สสจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คนไทยที่มีความประสงค์จะกลับเข้าประเทศ ณ บริเวณด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ...  35
16 พฤษภาคม 2564   โรงพยาบาลระยอง ส่งทีมแพทย์และพยาบาลร่วมปฏิบัติงานภารกิจเพื่อชาติ “กู้กรุง(เทพ)” โรงพยาบาลสนามวัฒนา 2 จังหวัดสมุทรสาคร...  47
16 พฤษภาคม 2564   ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์รับจองและลงทะเบียนวัคซีนโควิด 19 พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานด้านการให้บริการโควิด 19 โรงพยาบาลระยอง...  45
11 พฤษภาคม 2564   นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผตร. เขตสุขภาพที่ 6 ให้การการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข...  59
10 พฤษภาคม 2564   อธิบดีกรม คร.นำทีม สคร.6 ชลบุรี ต้อนรับ รมว.สธ. ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ...  54
08 พฤษภาคม 2564   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 480 โดส โดยกระจายฉีดให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า...  9
06 พฤษภาคม 2564   โรงพยาบาลชลบุรี ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ณ ตลาดนินจาอมตะ ชลบุรี...  37
19 เมษายน 2564   ประชุม Video Conference มอบนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 3 จังหวัด ...  19
19 เมษายน 2564   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะ EOC...  16
19 เมษายน 2564   โรงพยาบาลพุทธโสธร ผู้บริหารลงพื้นที่ทดสอบระบบ พร้อมเปิด “โรงพยาบาลสนาม”...  13
11 เมษายน 2564   ปลัด สธ.ให้ทุกจังหวัด เปิด EOC ดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564...  14
08 เมษายน 2564   สงกรานต์นี้ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกัน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ...  40
02 เมษายน 2564   นพ.ธนิศ เสริมแก้ว รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน...  23
31 มีนาคม 2564   นพ.ธนิศ เสริมแก้ว รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานประชุมการดำเนินงานตามนโยบาย...  74
30 มีนาคม 2564   รมช.สธ. เปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลขลุง...  12
30 มีนาคม 2564   ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และเยี่ยมเสริมพลัง อสม. ในพื้นที่ จ.สระแก้ว...  18
30 มีนาคม 2564   รมช.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมรพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์-รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว...  16
16 มีนาคม 2564   โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส...  17
14 มีนาคม 2564   สสจ.ปราจีนบุรี ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ...  9
14 มีนาคม 2564   สสจ.ปราจีนบุรี รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2564...  8
14 มีนาคม 2564   สสจ.ปราจีนบุรี รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฯ จากสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6...  8
14 มีนาคม 2564   ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ภาวะวิกฤตสุขภาพจิต จากกรมสุขภาพจิต (MCATT) ออกหน่วยดูแลจิตใจบุคลากรสาธารณสุข ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว...  10
11 มีนาคม 2564   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดงานวันไตโลก (World Kidney Day) ประจำปี 2564...  11
09 มีนาคม 2564   นพ.สสจ.ปราจีนบุรี นำทีมลงพื้นที่ สอบสวนโรค ตรวจคัดกรองเชิงรุกในโรงงาน เพื่อควบคุม ป้องกันโรค COVID-19...  11
09 มีนาคม 2564   Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดปราจีนบุรี รายที่ 10-12 (ระลอกใหม่) เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายที่ 15-16 ของ จ.นครนายก...  9
09 มีนาคม 2564   จังหวัดปราจีนบุรีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 3 ราย เชื่อมโยงกับกับผู้ป่วยรายที่ 15-16 จ.นครนายก...  8
03 มีนาคม 2564   โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 18 ออร์โธก้าวล้ำ ศัลยกรรมก้าวหน้า...  24
03 มีนาคม 2564   โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน รับมือสถานการณ์โควิด 19...  10
02 มีนาคม 2564   ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย ผตร.เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกันให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด่านหน้าในการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...  44