ฟอร์มแจ้งซ่อม
ติดตามผลการแจ้งซ่อม
สถิติการแจ้งซ่อม
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ Online | สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 Power by : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ CIO โทร. 038-275428