ระบบลงทะเบียน ครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตร Smart Card กรมการปกครอง

 

 

 

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทศาสตร์ สสจ.ชลบุรี