รายการทรัพยากรที่ใช้ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ชื่อโรงพยาบาล หน่วยรับผู้ป่วย
จำนวนห้อง จำนวนเตียง
AIIR Negative Pressure Modified AIIR Cohort Ward
สระแก้ว      
ผลรวม 11 1 9 0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด      
ผลรวม 1 0 0 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 0 0 0
โรงพยาบาลทั่วไป      
ผลรวม 2 0 4 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 0 0 0
  โรงพยาบาลอรัญประเทศ 0 4 0
โรงพยาบาลชุมชน      
ผลรวม 7 1 5 0
  โรงพยาบาลคลองหาด 0 0 0
  โรงพยาบาลตาพระยา 0 0 0
  โรงพยาบาลวังน้ำเย็น 1 5 0
  โรงพยาบาลวัฒนานคร 0 0 0
  โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 0 0 0
  โรงพยาบาลโคกสูง 0 0 0
  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 0 0 0
โรงพยาบาลอื่นสังกัด สธ.      
ผลรวม 1 0 0 0
  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์ 0 0 0