หัวข้อข่าว : ผวจ.จันทบุรี เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
วันที่ลงประกาศ : 16 มีนาคม 2563

ผวจ.จันทบุรี เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558


 

 เวลา 13.00น.วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เรียกประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนประเมินสถานการณ์ การป้องกันแก้ไขโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 พร้อมชี้แจง เรื่องการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ( ฉบับที่ 3 ) และ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2563 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563เป็นต้นไป โดยในประกาศทั้ง 2 ฉบับได้มีการแต่งตั้ง ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

นพ.วรา เศลวัตนะกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้ชี้แจงถึงบทบาท และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อที่ประชุมว่า สำหรับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ เจ้าพนักงานจะมีอำนาจออกหนังสือเรียกบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคำ แจ้งข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง โดยมีอำนาจเข้าไปยังบ้านเรือนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน ทันต่อสถานการณ์

โดย ประกาศดังกล่าวได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข และยังรวมถึงข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ​เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

อย่างไรก็ตามนอกจากการเฝ้าระวังการควบคุมโรคติดต่อแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ติดตามข่าวเท็จ ที่อาจจะสร้างความสับสน ตื่นตระหนกแก่ประชาชนได้ จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เพจข่าวจันทบุรี หรือ เพจข่าวจริงประเทศไทย หลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จ ที่จะสร้างความตื่นตระหนกในสังคมได้


ผู้ประกาศข่าว : สสจ.จันทบุรี
จำนวนการเปิดอ่าน : 36