หัวข้อข่าว : จังหวัดจันทบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบบริการฯ ผู้เสพยาเสพติด
วันที่ลงประกาศ : 25 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย/ผู้เสพยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี


 

วันอังคารที่  25  กุมภาพันธ์ 2563   ที่ ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี    นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบบริการ  และสนับสนุนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย/ผู้เสพยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี จากสถานการณ์ยาเสพติดที่เป็นปัญหาแพร่ระบาดหลัก คือ ยาบ้า ไอซ์ กัญชา     และเฮโรอีน และที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด คือ คีตามีน ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบการใช้ยาควบคุม/ยาอันตรายในทางที่ผิดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  โดยประชากรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งในมิติของการเสพและกระทำความผิด โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 40 ยังอยู่ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี และร้อยละ 70 ของผู้เข้าไปเกี่ยวข้องมีอาชีพรับจ้าง แรงงาน และเกษตรกร มีสัดส่วนผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด ในปี 2562 เพิ่มขึ้น
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย/ผู้เสพ      ยาเสพติด ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ติดตาม ข้อมูลบำบัดผู้ติดยาเสพติดตามโปรแกรมฯ (บสต.) แลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ติดตาม ดูแล ผู้ป่วย/ผู้เสพยาเสพติดและผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงหลังการบำบัดครบกำหนดการรักษาและกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติด สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการบำบัดฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม

ผู้ประกาศข่าว : สสจ.จันทบุรี
จำนวนการเปิดอ่าน : 59