หัวข้อข่าว : รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดประชุมวิชาการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6
วันที่ลงประกาศ : 02 กุมภาพันธ์ 2563

รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วจัดประชุมวิชาการ:ส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


 

 
ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์ รพร.สระแก้ว
จำนวนการเปิดอ่าน : 24