หัวข้อข่าว : จันทบุรี ลงนาม”บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต”แก่หน่วยงานในสังกัด
วันที่ลงประกาศ : 02 ธันวาคม 2562

จันทบุรี ลงนาม”บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต”แก่หน่วยงานในสังกัด


 

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ ห้องประชุมพลอยจันท์ สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต”และร่วมลงนาม”บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต”แก่หน่วยงานในสังกัด และมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และค่านิยมหน่วยงาน(อัตลักษณ์) “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ใจบริการ ทำงานเป็นทีม”เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)และมาตรการ 3 ป.1 ค.ในการป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งสู่หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 15