หัวข้อข่าว : สสจ.จันทบุรี รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ ๑ - ๑๒ ปี
วันที่ลงประกาศ : 15 พฤศจิกายน 2562

สสจ.จันทบุรี รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ ๑ - ๑๒ ปี


 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางประภา วัฒนชีพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ ๑ - ๑๒ ปี จังหวัดจันทบุรี ณ อาคารลานกีฬา โรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคหัดแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมดจำนวน500คนและฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่มที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดไม่ครบตามเกณฑ์ พร้อมทั้งมอบเอกสารโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคหัดให้กับทางโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันของประชากรกลุ่มเสี่ยง ลดอุบัติการณ์และอัตราป่วยตาย รวมถึงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค และปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มเสี่ยง
ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 16