Region 6 Health Provider

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค กลุ่มจังหวัด มีฐานะเทียบเท่ากอง

(1) เป็นสำนักงานเลขานุการการบริหารงานของคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ (Service Provider Board)
(2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนายุทธศาสตร์ เขตสุขภาพ บนฐานข้อมูลและฐานความรู้ แผนปฏิบัติการและเป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข
(3) วิเคราะห์การจัดตั้งคำของบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณขาลง ติดตาม กำกับ เร่งรัด และรายงานผลการใช้งบประมาณในภาพรวมเขตสุขภาพ วางระบบและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ ให้หน่วยงานในเขตสุขภาพ รับ ทราบ กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในเขตสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กะทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
(4) ประสานงานการบริหารอัตรากำลัง ปรับเกลี่ยจัดสรรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กลาง ประสานการบริหารงานบุคคล เป็นแกนกลางในการบริหารบุคลากรจากกรมต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
(5) บริหารจัดการระบบบริการในระดับเขตสุขภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างความเป็นธรรม
(6) บริหารจัดการระบบบริการในระดับเขตบริการสุขภาพ กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการในเขตสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานในเขต สุขภาพ ที่สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
(7) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการจัดสรร และการปรับเกลี่ยทรัพยากรด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานในเขตบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประหยัด คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
(8) กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานในเขตสุขภาพ ต่อคณะกรรมการเขตสุขภาพ โดยกลไกการตรวจราชการและนิเทศงาน ร่วมกับกลไกการตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายในและภายนอก (Internal & External Audit)
(9) กำกับดูแลหน่ายงานในเขต ให้เป็นตามกฎระเบียบ และเป็นผู้แทนในการบังคับใช้กฎ ระเบียบต่างๆ
(10) ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลข่าวสาร จัดทำระบบข้อมูลและฐานความรู้ด้านการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ ให้เป็นระบบเดียว มีคุณภาพ ใช้งานได้
(11) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนารูปแบบพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ภัยสุขภาพ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในเขตสุขภาพ
(12) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนารูปแบบ พัฒนาระบบการกำกับติดตาม และประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพในเขตสุขภาพ
(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นฯ เกี่ยวกับกิจการภายในเขตสุขภาพ ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
(14) อำนาจหน้าที่อื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด.
(1) จังหวัด ชลบุรี
(2) จังหวัด ระยอง
(3) จังหวัด จันทบุรี
(4) จังหวัด ตราด
(5) จังหวัด สมุทปราการ
(6) จังหวัด ฉะเชิงเทรา
(7) จังหวัด ปราจีนบุรี
(8) จังหวัด สระแก้ว

“ เขตสุขภาพสมรรถนะสูง การบริการมาตรฐานสากลทันสมัย และมีนวัตกรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดีพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ หนุนเสริมการพัฒนาภาคตะวันออกให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”


- ยุทธศาสตร์


1. การเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุกเพื่อความฉลาดรู้เห็นคุณค่าของสุขภาพดีที่เพิ่งตนเองทางสุขภาพ
2. การพัฒนาการบริการทางการแพทย์สู่สากลและการเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการสุขภาพ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนากาลังคนด้านการสาธารณสุขและการเสริมความสุขภาคภูมิใจในหน้าที่แก่บุคลากรทุกระดับ
4. การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและ การอภิบาลระบบสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ธรรมาภิบาลมีสมรรถนะสูง และทันสมัย
5. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 และการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี

- แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 6 ปี พ.ศ. 2560 - 2564

 


- แผนงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 6 ปี พ.ศ. 2560 - 2564