1. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) ค่าเป้าหมายสะสม ร้อยละ 36

2. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 ดาว 100 % และผ่านเกณฑ์ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 60

3. ร้อยละของอำเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพร้อยละ 60

4. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ

5. ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน

5.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90

5.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20

5.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม / ส่งต่อ ร้อยละ 90

5.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ 60

6. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 40 และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ร้อยละ 40

1. ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

2. ร้อยละของ รพ. ที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)

3. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ > ร้อยละ 85

4. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ำ > ร้อยละ 82.5

5. ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ร้อยละ 20

6. ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัด 3 เดือน (3 months Remission rate) ร้อยละ 40

7. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ / อุดตัน (I63)

8. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62)

9. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)

10. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (%SU) ≥ 40

11. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ / อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที (noor to needle time) (% DTN) ≥ 50

12. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time) (% DTOR) ≥ 60

13. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ปีงบประมาณ 2562 น้อยกว่า ร้อยละ 30

14. อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 12 (Trauma < 12 % , Non-trauma < 12 %)

1. ร้อยละของเขตสุขภาพมีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 70 (มีข้อมูล มีแผนการบริหารตำแหน่ง มีการดำเนินการตามแผน และบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥ ร้อยละ 71)

2. จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (เป้าหมาย อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง , HPI > 65)

1. เขตสุขภาพมีการดาเนินการ Digital Transformation อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด

2. มีการใช้ Application สำหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง

3. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ร้อยละ 100)

4. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4

5. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

6. ร้อยละ 70 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด / ร้อยละ 40 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 40