Region 6 Health Provider

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค กลุ่มจังหวัด มีฐานะเทียบเท่ากอง

(1) เป็นสำนักงานเลขานุการการบริหารงานของคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ (Service Provider Board)
(2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนายุทธศาสตร์ เขตสุขภาพ บนฐานข้อมูลและฐานความรู้ แผนปฏิบัติการและเป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข
(3) วิเคราะห์การจัดตั้งคำของบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณขาลง ติดตาม กำกับ เร่งรัด และรายงานผลการใช้งบประมาณในภาพรวมเขตสุขภาพ วางระบบและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ ให้หน่วยงานในเขตสุขภาพ รับ ทราบ กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในเขตสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กะทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
(4) ประสานงานการบริหารอัตรากำลัง ปรับเกลี่ยจัดสรรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กลาง ประสานการบริหารงานบุคคล เป็นแกนกลางในการบริหารบุคลากรจากกรมต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
(5) บริหารจัดการระบบบริการในระดับเขตสุขภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างความเป็นธรรม
(6) บริหารจัดการระบบบริการในระดับเขตบริการสุขภาพ กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการในเขตสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานในเขต สุขภาพ ที่สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
(7) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการจัดสรร และการปรับเกลี่ยทรัพยากรด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานในเขตบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประหยัด คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
(8) กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานในเขตสุขภาพ ต่อคณะกรรมการเขตสุขภาพ โดยกลไกการตรวจราชการและนิเทศงาน ร่วมกับกลไกการตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายในและภายนอก (Internal & External Audit)
(9) กำกับดูแลหน่ายงานในเขต ให้เป็นตามกฎระเบียบ และเป็นผู้แทนในการบังคับใช้กฎ ระเบียบต่างๆ
(10) ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลข่าวสาร จัดทำระบบข้อมูลและฐานความรู้ด้านการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ ให้เป็นระบบเดียว มีคุณภาพ ใช้งานได้
(11) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนารูปแบบพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ภัยสุขภาพ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในเขตสุขภาพ
(12) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนารูปแบบ พัฒนาระบบการกำกับติดตาม และประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพในเขตสุขภาพ
(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นฯ เกี่ยวกับกิจการภายในเขตสุขภาพ ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
(14) อำนาจหน้าที่อื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด.
(1) จังหวัด ชลบุรี
(2) จังหวัด ระยอง
(3) จังหวัด จันทบุรี
(4) จังหวัด ตราด
(5) จังหวัด สมุทปราการ
(6) จังหวัด ฉะเชิงเทรา
(7) จังหวัด ปราจีนบุรี
(8) จังหวัด สระแก้ว
“ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศ พร้อมพัฒนาสู่เมืองสุขภาพอาเซียน และเมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน”

นิยามของวิสัยทัศน์เพื่อเป็นเข็มมุ่งในการพัฒนา ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

(1) ปัญหาการเจ็บป่วย การป่วยตาย และปัญหาสุขภาพที่สำคัญลดลงอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่

      1.1.ระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศ หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

           ผู้รับบริการเชื่อมั่นและวางใจในระบบบริการสุขภาพที่มีระบบบริการที่โดดเด่น ไร้รอยต่อมีความสุขระหว่างรอรับบริการ
           สถานบริการสุขภาพในทุกระดับมีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กำหนด
           บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ ทีมสนับสนุนมีความเป็นมืออาชีพ
           เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาทางสุขภาพอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพของจังหวัดและพื้นที่

      1.2 เมืองสุขภาพอาเซียน หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

           สถานบริการสุขภาพและบุคลากรมีขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธาจากผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ
           ระบบงานสาธารณสุขชายแดนมีประสิทธิภาพ ลดภัยคุกคาม ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ
           บริการสุขภาพร่วมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

      1.3 เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

           เมืองที่ประสบความสำเร็จในการจัดการสุขภาพของประชาชน ให้ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนสามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      1.4 เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission)

           กรอบในการดำเนินงานตามภารกิจของเขตสุขภาพที่ 6 และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ประกอบด้วยพันธกิจ ดังนี้

           พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั่วทุกพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมภาคีทุกภาคส่วนของพื้นที่ ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี
           ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพของพื้นที่ในทุกระดับ ให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานในการจัดบริการ สามารถสนองตอบต่อปัญหา
           เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
           ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพให้มีคุณภาพ และการบริหารทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด และเขตสุขภาพ
           พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล

      1.5 เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal)

           เขตสุขภาพที่ 6 เป็นสังคมสุขภาวะ ระบบสุขภาพมีความเป็นเลิศและยั่งยืน

      1.6 เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

           ประเด็นหลักที่สำคัญหรือวาระการพัฒนาที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เติบโต สู่วิสัยทัศน์ด้วยวิธีการของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

           1. การเสริมสร้างการมีสุขภาพดี ของประชาชนแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน มุ่งสู่สังคมสุขภาวะ
           2. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่เป็นเลิศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           3. การพัฒนาสู่เมืองบริการสุขภาพอาเซียน
           4. การสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ
           5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการสร้างสุขในการทำงานของบุคลากร