เจ้าหน้าที่ บุคลากร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6

ภาพประจำตัว
เบอร์โทรติดต่อ และข้อมูล


นางวาสนา ตรีเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 081-8072831
โทรสาร
 -
E-mail
 ttwasana@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


นางสุขสม พรหมสาลี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 081-7621594
โทรสาร
 -
E-mail
 s.suksomps@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6นางนาตอนงค์ นิลกนิษฐ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 081-7566616
โทรสาร
 -
E-mail
 nilakanistha@yahool.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


น.ส.ชมพูวันทน์ คาระวะ
นักทรัพยากรบุคคล (พ.)

โทรศัพท์
 038-932496
มือถือ
 094-8470660
โทรสาร
 -
E-mail
 chompoo_la_itb12@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


นายนิษฐเนตร์ อุปวงศ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (พ.)

โทรศัพท์
 038-932494
มือถือ
 095-4476999
โทรสาร
 -
E-mail
 cpe2550@hotmaill.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


น.ส.วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์
นักจัดการงานทั่วไป (พ.)

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 086-8483414
โทรสาร
 038-278920
E-mail
 y.606@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


น.ส.กฤษฎากร ด้นดั้น
นักวิชาการเงินและบัญชี (พ.)

โทรศัพท์
 038-932463
มือถือ
 080-1731984
โทรสาร
 -
E-mail
 noi_sky99@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


น.ส.อุสา ผสมทรัพย์
นักวิชการพัสดุ (พ.)

โทรศัพท์
 038-932465
มือถือ
 087-5331969
โทรสาร
 -
E-mail
 phasomsup213@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


นายชยกร สุวรรณจรัส
นักทรัพยากรบุคล (พ.)

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 098-2950705
โทรสาร
 -
E-mail
 pig_e_ku@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


น.ส.โชติมา มะลิลาวัลย์
นักวิชาการเงินและบัญชี (พ.)

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 080-5614431
โทรสาร
 -
E-mail
 beerchotima@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


นายชนวีร์ รัตนศิริวิไลเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พ.)

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 061-8203061
โทรสาร
 -
E-mail
 p.region6@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


นายภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ
นักจัดการงานทั่วไป (พ.)

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 083-1102537
โทรสาร
 -
E-mail
 jobnjay@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


น.ส.ศุภษร วิเศษชาติ
นักวิชาการสาธารณสุข (พ.)

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 063-5199153
โทรสาร
 -
E-mail
 supasornwb@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


น.ส.ชนิดาภา ดอนเหนือ
นักวิชาการสาธารณสุข (พ.)

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 062-4762128
โทรสาร
 -
E-mail
 modnidapa@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


นายพันณรงค์ วังคะฮาต
นักวิชาการสาธารณสุข (พ.)

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 091-0788678
โทรสาร
 -
E-mail
 dax_111@windowslive.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


น.ส.อัจฉรี รัตนเศียร
นักวิชาการสาธารณสุข (พ.)

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 080-6354819
โทรสาร
 -
E-mail
 atcharee.win@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


นางสุวิมล ยงเขตการณ์
นักจัดการงานทั่วไป

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 062-4190359
โทรสาร
 -
E-mail
 suwimon.mozji@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


นายขจรเกียรติ์ ศรีลา
นักจัดการงานทั่วไป

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 099-5016293
โทรสาร
 -
E-mail
 Khajorkeat@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6