หัวหน้ากลุ่มงาน เขตสุขภาพที่ 6

ภาพประจำตัว
เบอร์โทรติดต่อ และข้อมูล


นางศิริวรรณ มุลิ
หน.กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

โทรศัพท์
 038-932450
มือถือ
 089-8132617
โทรสาร
 -
E-mail
 siriwan_1960@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


นางจันทณา วังคะออม
หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์
 038-932450
มือถือ
 081-7814056
โทรสาร
 -
E-mail
 jun_082001@yahool.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีนายรัก ธนะไพบูลย์
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทรศัพท์
 038-932450
มือถือ
 089-6083319
โทรสาร
 -
E-mail
 rakplanchon@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


นางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล
หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โทรศัพท์
 038-932450
มือถือ
 085-0862472
โทรสาร
 -
E-mail
 Sumonrat_bird@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ
หน.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและบริหารเวชภัณฑ์

โทรศัพท์
 038-932450
มือถือ
 -
โทรสาร
 -
E-mail
 -
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


นางวาสนา ตรีเนตร
หน.กลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 081-8072831
โทรสาร
 -
E-mail
 ttwasana@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


นางนาตอนงค์ นิลกนิษฐ
หน.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 081-7566616
โทรสาร
 -
E-mail
 nilakanistha@yahoo.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6


นางสุขสม พรหมสาลี
หน.งานตรวจราชการและนโยบายที่สำคัญ

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 081-7621594
โทรสาร
 -
E-mail
 s.suksomps@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6