ผู้อำนวยการ รพศ. / รพท. เขตสุขภาพที่ 6

ภาพประจำตัว
เบอร์โทรติดต่อ และข้อมูล


นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์
ผอ.โรงพยาบาลชลบุรี

โทรศัพท์
 038-931998
มือถือ
 081-9326521
โทรสาร
 038-931100
E-mail
 chutab6003@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลชลบุรี


นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
ผอ.โรงพยาบาลระยอง

โทรศัพท์
 038-617459
มือถือ
 081-5450199
โทรสาร
 038-613409
E-mail
 withoond@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลระยองนพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ
ผอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

โทรศัพท์
 039-319666
มือถือ
 089-2543688
โทรสาร
 039-311511
E-mail
 pichien2504@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี


นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค
ผอ.โรงพยาบาลตราด

โทรศัพท์
 039-511284
มือถือ
 087-1503030
โทรสาร
 039-520214
E-mail
 ttunakha@yahoo.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลตราด


นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
ผอ.โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โทรศัพท์
 02-1738374
มือถือ
 089-5476655
โทรสาร
 02-1738551
E-mail
 skomrit@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลสมุทรปราการ


พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล
ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร

โทรศัพท์
 038-814375 ต่อ 3322
มือถือ
 081-6327982
โทรสาร
 038-511633
E-mail
 sombatlek.82@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา


นพ.จรัญ บุญฤทธิการ
ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โทรศัพท์
 037-211088 ต่อ 2506
มือถือ
 081-9829576
โทรสาร
 037-214945
E-mail
 charunskh6@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี


นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช
ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

โทรศัพท์
 037-243018 ต่อ 20
มือถือ
 081-4294949
โทรสาร
 037-242532
E-mail
 sawancu@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ผู้อำนวยการ รพท. เขตสุขภาพที่ 6


นายณรงค์ศักดิ์ เอกวัฒนกุล
ผอ.โรงพยาบาลบางละมุง

โทรศัพท์
 038-429244
มือถือ
 081-3446588
โทรสาร
 -
E-mail
 dr.narongsak@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี


นายนำพล แดนพิพัฒน์
ผอ.โรงพยาบาลบางพลี

โทรศัพท์
 02-7524900
มือถือ
 081-8628574
โทรสาร
 02-7523223
E-mail
 namphol60@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ


นายโชคชัย มานะดี
ผอ.โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

โทรศัพท์
 037-288196-79 ต่อ 6116
มือถือ
 081-9346362
โทรสาร
 038-288215
E-mail
 choke.md.kbh@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี


นายสานนท์ สังข์ภาพันธ์
ผอ.โรงพยาบาลแกลง

โทรศัพท์
 038-677533-40 ต่อ 222
มือถือ
 081-8653524
โทรสาร
 -
E-mail
 san1382@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง


นายราเชษฏ เชิงพนม
ผอ.โรงพยาบาลอรัญประเทศ

โทรศัพท์
 037-233033-4
มือถือ
 081-9494244
โทรสาร
 037-233037
E-mail
 ra.chade@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


นายสุรทิน มาลีหวล
ผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

โทรศัพท์
 038-684696
มือถือ
 095-7502111
โทรสาร
 038-687340
E-mail
 Suratinm@yahoo.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ระยอง