ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เขตสุขภาพที่ 6

ข้อมูลพื้นฐานสถานะสุขภาพ และสภาพปัญหาของพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป แบบแบ่งเขตการปกครอง

 

ตารางที่ 1 การแบ่งเขตปกครองจำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6  ปี พ.ศ. 2559

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

ชุมชน

เขตการ ปกครอง
พิเศษ

เทศบาล
นคร

เทศบาล
เมือง

เทศบาลตำบล

อ.บ.ต.

ชลบุรี

11

92

340

656

เมืองพัทยา

2

10

34

51

ระยอง

8

58

441

181

-

1

2

27

37

จันทบุรี

10

76

728

33

-

-

5

42

34

ตราด

7

38

261

96

-

-

1

13

29

สมุทรปราการ

6

50

399

148

-

1

4

13

30

ฉะเชิงเทรา

11

93

892

222

-

-

1

33

74

ปราจีนบุรี

7

64

708

22

-

-

2

11

56

สระแก้ว

9

58

731

107

-

-

3

13

49

รวม

69

529

4,500

1,465

1

4

28

186

360

 

ที่มา :  เอกสารการรับตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2559  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6

 

เขตสุขภาพที่  6 ประกอบด้วย เขตการปกครอง  8 จังหวัด 69 อำเภอ 529 ตำบล 4,500 หมู่บ้าน ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยเขตปกครองพิเศษ
1 แห่ง คือเมืองพัทยา เทศบาลนคร 4 แห่ง เทศบาลเมือง 28 แห่ง เทศบาลตำบล 186 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 360 แห่ง มีจังหวัดที่ติดทะเลอ่าวไทย 6 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ความยาวที่ติดอ่าวไทย 578 กม. และมีพื้นที่เกาะทั้งสิ้น 146 เกาะ เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
และมีชื่อเสียงได้แก่ เกาะสีชัง,เกาะล้าน,เกาะเสม็ด,
เกาะช้าง,เกาะกูด,เกาะหมาก มี 3 จังหวัด ที่มีเขตชายแดนติดประเทศกัมพูชา 416 กม.จุดผ่านแดนถาวร
จ.สระแก้ว อ.อรัญประเทศจ.จันทบุรี อ.โป่งน้ำร้อน ,จ.ตราด อ.คลองใหญ่

 

ข้อมูลประชากร จำนวนประชากร หลังคาเรือน และความหนาแน่นของประชากร

จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6  ปี พ.ศ. 2559

จังหวัด

ประชากร
รวม

ประชากร
ชาย

ประชากร
หญิง

หลังคาเรือน

พื้นที่
(ตร.กม.)

ความหนาแน่นประชากร
(คน/
ตร.ก.ม.)

ประชากรต่อ
หลังคาเรือน

ชลบุรี

  1,455,039

712,875

742,164

908,250

4,363

333

1.60

ระยอง

     688,999

    339,333

    349,666

423,943

3,552

194

1.63

จันทบุรี

     531,037

    260,554

    270,483

222,738

6,338

84

2.38

ตราด

     229,435

    114,181

    115,254

100,802

2,819

81

2.28

สมุทรปราการ

  1,279,310

    613,778

    665,532

    608,437

1,004

1,274

2.10

ฉะเชิงเทรา

     700,902

    343,846

    357,056

    273,569

5,351

131

2.56

ปราจีนบุรี

     482,195

    238,625

    243,570

    192,412

4,762

101

2.51

สระแก้ว

     556,922

    279,366

    277,556

    197,668

7,220

77

2.82

รวม

  5,923,839

 2,902,558

 3,021,281

 2,927,819

35,409

167

2.02

ที่มา  :  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ  31 ธันวาคม 2558

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php

เขตสุขภาพที่  6 มีพื้นที่ 35,409 ตารางกิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 5,923,839  คน 
แบ่งออกเป็น ชาย 2,902,558  คน หญิง 3,021,281 คน  บ้าน 2,927,819 หลังคาเรือน  ความหนาแน่น
ของประชากร 167 คน  ต่อ ตารางกิโลเมตร  และมีประชากรเฉลี่ย   2.02   คนต่อหลังคาเรือน  
จำนวนประชากรเขตสุขภาพที่ 6  ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสุขภาพ  ปี พ.ศ. 2559

จังหวัด

รวม

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(UCS+WEL)

สิทธิประกันสังคม(SSS)

สิทธิข้าราชการ

สิทธิรัฐวิสาหกิจ(OFC)

สิทธิ์อื่นๆ

แรงงาน
ต่างด้าว

ชลบุรี

 2,271,706

         998,458

    1,008,466

     99,810

     47,280

   117,692

ระยอง

    853,947

         518,777

       227,244

     32,788

     16,019

     59,119

จันทบุรี

    548,152

         437,421

         42,079

     34,655

     13,412

     20,585

ตราด

    248,666

         172,271

         16,509

     17,092

     14,420

     28,374

สมุทรปราการ

 1,797,554

         723,528

       903,110

     61,226

     35,308

     74,382

ฉะเชิงเทรา

    762,430

         479,614

       202,664

     39,539

     14,705

     25,908

ปราจีนบุรี

    518,674

         336,254

       127,560

     34,692

     10,492

       9,676

สระแก้ว

    493,450

         414,835

         28,303

     28,299

       8,781

     13,232

เขตสุขภาพที่ 6

 7,494,579

      4,081,158

   2,555,935

  348,101

  160,417

  348,968

ร้อยละ

 

54.45%

34.10%

4.64%

2.14%

4.66%

ที่มา  : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว , http://www.fwf.cfo.in.th ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559

จากข้อมูล พบว่า จำนวนประชากรที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสุขภาพของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วยประชาชนที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4,081,158 คน คิดเป็นร้อยละ 54.45 มีประชาชนที่ใช้สิทธิประกันสังคมซึ่งส่วนหนึ่งเป็นแรงงานสัญชาติไทยที่เคลื่อนย้ายมาทำงานในพื้นที่ 2,555,935 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 ซึ่งกลุมประชากรนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีประชากรต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 348,968 คน รวมมีประชากรที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสุขภาพของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 7,494,579 คน ซึ่งมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากกว่าทะเบียนราษฎร์ ที่มีชื่อในทะเบียนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 จำนวน  1,570,740  คน

แผนภูมิภาพที่ 1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเขตสุขภาพที่ 6

จากแผนภูมิภาพแนวโน้มประชากร ในเขตพื้นที่ของเขตสุขภาพที่  6 เปรียบเทียบ 10 ปี
ที่ผ่านมา โครงสร้างประชากรกลุ่มวัยสูงอายุมีการสัดส่วนเพิ่มขึ้น ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)
ตั้งแต่ปี 2547  โดยปีพ.ศ. 2557 มีอัตราการพึ่งพิงผู้สูงอายุเท่ากับ ร้อยละ 18.6 และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) เมื่อมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งเขตสุขภาพที่ 6  ในช่วงปี 2566-2567

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ | ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวประชากร (GPP)

อันดับประเทศ

จังหวัด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท)

GPP ภาคนอกเกษตร(%)

GPP ภาคเกษตร(%)

7

สมุทรปราการ

331,142

99.60%

0.40%

1

ระยอง

1,008,615

97.60%

2.40%

2

ชลบุรี

439,975

97.29%

2.71%

5

ปราจีนบุรี

371,776

96.58%

3.42%

3

ฉะเชิงเทรา

423,965

93.71%

6.29%

64

สระแก้ว

60,502

71.52%

28.48%

23

ตราด

140,763

52.01%

47.99%

13

จันทบุรี

200,699

39.77%

60.23%

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  , ปี พ.ศ.2557

จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวประชากร (GPP) ปี 2557 ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ติด 10 อันดับแรกของประเทศถึง 5 จังหวัด โดยจังหวัดระยองมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวประชากร (GPP) สูงที่สุด รองลงมาคือชลบุรี และฉะเชิงเทรา และทุกจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวประชากร (GPP) ภาคนอกเกษตรสูงกว่าภาคเกษตร ยกเว้นจังหวัดจันทบุรี ที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดมวลรวมต่อหัวประชากร (GPP) ภาคเกษตรสูงกว่าภาคนอกเกษตร

แผนภูมิภาพที่ 2 สัดส่วนคนยากจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

สัดส่วนคนยากจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคสัดส่วนคนยากจน  โดยคิดจากรายจ่ายที่ต่ำที่สุดที่เขาสามารถซื้ออาหารให้มีสารอาหารเพียงพอเพื่อประทังชีพได้ สัดส่วนคนจนในจังหวัดของเขตสุขภาพที่ 6 อยู่ที่ 5.12 ในปี 2556 และมีน้อยกว่าของประเทศเท่าตัวมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก

แผนภูมิภาพที่ 3 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและแรงงาน

มีการย้ายฐานการลงทุนภาคอุตสาหรรมเข้ามาในพื้นที่ของเขตสุขภาพที่ 6 มากขึ้น โดยมี
นิคมอุตสาหกรรม 35 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม 20,680 แห่ง แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 1,220,407 คน มีเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรม 2.51 ล้านล้านบาท

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข : หน่วยบริการสาธารณสุข

ตาราง 5  การจัดระดับบริการสุขภาพของหน่วยบริการตาม Service Plan

จังหวัด

จำนวนโรงพยาบาลตติยภูมิและทุติยภูมิจำแนกตามระดับบริการ

รวม

ระดับปฐมภูมิ

A

S

M1

M2

F1

F2

F3

ศสม.

รพ.สต.

ชลบุรี

1

1

-

3

2

4

1

12

5

118

ระยอง

1

-

2

-

1

5

-

9

-

95

จันทบุรี

1

-

-

1

3

7

-

12

3

105

ตราด

-

1

-

-

-

5

1

7

1

66

สมุทรปราการ

1

-

1

1

1

1

1

6

4

68

ฉะเชิงเทรา

1

-

-

1

3

5

1

11

2

119

ปราจีนบุรี

1

-

1

-

-

5

-

7

2

93

สระแก้ว

-

1

1

-

-

5

2

9

2

110

รวม

6

3

5

5

11

37

6

73

19

774

ที่มา : Service Plan เขตสุขภาพที่ 6 ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559

เขตบริการสุขภาพที่ 6 มีหน่วยบริการ

จำแนกตามการจัดระบบริการ Service Plan ดังนี้


ระดับ A  6 แห่ง
ระดับ S  3 แห่ง
ระดับ M1  5 แห่ง
ระดับ M2  5 แห่ง
ระดับ F1  11 แห่ง
ระดับ F2  37 แห่ง
ระดับ F3    6 แห่ง

ตาราง  6  จำนวนสถานพยาบาลเอกชนเขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

รวม

สถาน
พยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วย

ไว้ค้างคืน (แห่ง)

เวชกรรม

เวชกรรม

เฉพาะทาง

ทันตกรรม

ทันต
กรรมเฉพาะทาง

ผดุงครรภ์

กายภาพ
บำบัด

เทคนิค

การแพทย์

แผนไทย

แผนไทย

ประยุกต์

สหคลินิก

ชลบุรี

365

120

295

2

4

18

28

20

12

8

872

14

ระยอง

93

46

53

0

52

8

7

7

1

3

270

3

จันทบุรี

61

3

26

1

60

4

2

10

0

1

168

2

ตราด

16

12

8

0

25

1

2

2

0

3

69

1

สมุทรปราการ

186

22

97

0

7

2

3

24

2

6

349

15

ฉะเชิงเทรา

73

18

29

2

36

5

4

7

1

3

178

2

ปราจีนบุรี

42

36

22

0

16

1

4

2

1

4

128

2

สระแก้ว

25

16

12

1

39

3

1

2

0

0

99

0

รวม

861

273

542

6

239

42

51

74

17

28

2,133

39

ที่มา : รายงานการขึ้นทะเบียนสถานบริการสุขภาพสสจ.ในเขตบริการสุขภาพที่ 6 , มกราคม 2559

บุคลากร | ตาราง 7  สัดส่วนของแพทย์ และเตียง ต่อประชากร เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด

ประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์
(คน)
31 ธ.ค. 58

จำนวนบุคลากร(คน)

จำนวนเตียง

 อัตราส่วนเตียง : 1000ประชากร

 อัตราส่วนแพทย์ : ประชากร

แพทย์

ทันต

เภสัช

พยาบาล

ชลบุรี

1,455,039

360

85

141

1,742

1,752

1.20

1: 4,042

ระยอง

688,999

163

47

98

1,133

1,040

1.51

1:4,227

จันทบุรี

531,037

245

53

82

1,088

755

1.42

1: 2,167

ตราด

229,435

46

19

33

449

494

2.15

1:4,988

สมุทรปราการ

1,279,310

158

48

93

782

1,041

0.81

1:8,097

ฉะเชิงเทรา

700,902

202

62

67

1,034

775

1.11

1: 3,407

ปราจีนบุรี

482,195

106

36

58

770

854

1.77

1:4,549

สระแก้ว

556,922

90

43

51

646

699

1.26

1:6,188

เขตสุขภาพที่ 6

5,923,839

1,370

393

623

7,644

7,410

1.25

1:4,324

ที่มา : งาน CHRO สำสนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558

สิทธิด้านการรักษาพยาบาล

ตาราง 8 จำนวนประชากร  จำแนกรายสิทธิการรักษาพยาบาล รายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6  ปี พ.ศ. 2559

จังหวัด

รวม

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(UCS+WEL)

สิทธิ
ประกันสังคม
(SSS)

สิทธิข้าราชการ/
สิทธิรัฐวิสาหกิจ
(OFC)

สิทธิ์อื่นๆ

ค่าว่าง

ชลบุรี

 2,156,322

 998,458

 1,008,466

 99,810

 47,280

 2,308

ระยอง

 795,361

 518,777

 227,244

 32,788

 16,019

 533

จันทบุรี

 528,007

 437,421

 42,079

 34,655

 13,412

 440

ตราด

 220,446

 172,271

 16,509

 17,092

 14,420

 154

สมุทรปราการ

 1,725,811

 723,528

 903,110

 61,226

 35,308

 2,639

ฉะเชิงเทรา

 737,058

 479,614

 202,664

 39,539

 14,705

 536

ปราจีนบุรี

 509,292

 336,254

 127,560

 34,692

 10,492

 294

สระแก้ว

 480,502

 414,835

 28,303

 28,299

 8,781

 284

รวม

 7,152,799

 4,081,158

 2,555,935

 348,101

 160,417

 7,188

ร้อยละ

100

57.06%

35.73%

4.87%

2.24%

0.10%

ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียนหลักประกันสุขภาพ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขตสุขภาพที่ 6 มีประชากรที่ขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 7,152,799 คน
 คิดเป็นความครอบคลุม ร้อยละ 99.90 จำแนกสิทธิรักษาพยาบาล ด้งนี้ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากที่สุด จำนวน 4,081,158 คน คิดเป็นร้อยละ 57.06%  สิทธิประกันสังคม 2,555,935 คน คิดเป็นร้อยละ  35.73 สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.87 และสิทธิ์อื่นๆ ร้อยละ 2.24 ตามลำดับ

 

สถานะสุขภาพ

แผนภูมิภาพที่ 4 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 6 ปี พ.ศ. 2558

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ปี 2558 ของเขตสุขภาพที่ 6 ผู้ชาย เท่ากับ 71.0  และ ผู้หญิง เท่ากับ 78.4  ปี ซึ่งต่ำกว่าค่าของประเทศ จังหวัดที่มีอายุคาดเฉลี่ยสูงสูดในเขตสุขภาพที่ 6 ผู้ชายจังหวัดตราด 76.7 ปี  ผู้หญิงจังหวัดจันทบุรี 80.7 ปี

ตารางที่ 9   อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6 ปี พ.ศ. 2553-2558

จังหวัด

อัตราป่วยต่อแสนประชากร ปี พ.ศ.

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ชลบุรี

 174.99

 138.84

 133.42

 155.45

   44.88

233.29

ระยอง

 344.61

 233.84

 353.84

 306.55

 143.75

582.15

จันทบุรี

 433.20

 161.13

 243.20

 285.57

 211.68

418.89

ตราด

 302.09

 210.87

 182.53

 318.00

   74.43

408.49

สมุทรปราการ

 183.89

 156.59

   83.16

 147.77

   73.03

244.62

ฉะเชิงเทรา

 145.21

 285.82

 225.63

 100.68

   44.45

341.78

ปราจีนบุรี

 290.38

 176.67

 202.88

 197.38

   84.56

430.62

สระแก้ว

 149.46

 148.85

 141.51

 117.12

   36.80

233.07

เขตสุขภาพที่ 6

 228.65

 180.29

 177.47

 182.54

   81.07

328.68

ที่มา : สำนักระบาดวิทยา  กระทรวงสาธารณสุข