แบบคัดกรองตนเอง Online สำหรับผู้สงสัยป่วยโรคไวรัสโคโรนา​ 19 (COVID-19) (Self-Screening)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข


อ้างอิงจากแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข
According to the guideline for surveillance and investigation of new strains of coronary virus in 2019 of the Ministry of Public Health.
ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
Please cooperate with you to provide accurate and true information. For the benefit of treating and preventing the spread of infection.

หมายเหตุ : แบบสอบถามนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการดูแลตนเองให้ปลอดภัย ลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น สำหรับประชาชนทั่วไป
This questionnaire is for publicity. And taking care of oneself safely Reduce unnecessary hospital visits For the general public.
แบบสอบถามนี้ เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตน เพื่อนำไปพัฒนาแบบสอบถามให้แม่นยำมากขึ้น
This query collects information anonymously. In order to develop the questionnaire more precisely.